Kullanım Koşulları Girlilik Politikası

Mevcut  Kişisel Verileri Aydınlatma Metni kapsamında, 6698 sayı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) esasınca kişisel datalarınızın toplanılması, işlenilmesi, aktarımı ve KVKK kapsamı dahilindeki haklara dair tarafınızı bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel datalarınızı KVKK kapsamında ve alakalı mevzuata uygun bir şekilde aşağıdaki açıklanan kapsam dahilinde işlemekteyiz.

1. İşlenen Kişisel Veriler

Mevcut Aydınlatma Metni uyarınca belirtilmiş olan kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacı ile, aşağıda belirtilen kişisel veriler işlenilebilmektedir:

Kullanıcılar için:

 • İsim, soyisim dahil olacak şekilde kimlik bilgileri;
 • E-mail, telefon numarası, cep telefonu numarası dahil olacak şekilde iletişim bilgileri;

Veri sahibi olan diğer ilişkili kişiler adına:

 • E-mail, telefon numarası, cep telefonu numarası dahil olacak şekilde iletişim bilgileri;
 • Kargo takibinin yapılabilmesi amacı ile, kargo firması, takip numarası, kargo durum bilgileri;
 • IP adresi bilgisi, şirket internet ağı ve sistemi üzerinde yapılan gezinti bilgisi, şifreler, parolalar, erişim kaydı bilgileri dahil olacak şekilde işlem güvenliği bilgileri;
 • Cookie kayıtları dahil olacak şekilde pazarlama bilgileri;

2. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda olacak şekilde sınırlı olarak işlenir:

 • Ürün ve/veya hizmetlerin sunumunun sağlanması ve ürünlerin satış sürecinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Ürünlerin kullanıcılar ve aboneler tarafından daha sağlıklı kullanılabilmesi amacıyla,
 • Müşterilerin portal kayıtlarının oluşturulabilmesi amacıyla,
 • Üyelik işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Abonelere sunulan ürün ve hizmetleri platform üzerinden son kullanıcıya pazarlanabilmesi amacıyla,
 • Yeni iş ortağı ve üçüncü taraf şirketleri belirleyebilmek adına görüşme yapılması amacıyla,
 • Ürünlerin ve/veya hizmetlerin alım sürecinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda ürünlerimiz ve hizmetlerin güncellenebilmesi, özelleştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla,
 • Ürünlerimiz ve hizmetlerdeki olası problemlerin çözülebilmesi, sorun, hata ve bugların tespit edilebilmesi, bu sorunların giderilebilmesi ve kullanıcılara mevcut olandan daha iyi bir deneyim sunulabilmesi amacıyla,
 • Müşteri talep etmesi üzerine ürünlerimiz ve hizmetler hakkında müşterilere gerekli olabilecek eğitim ve bilgilendirmenin yapılabilmesi, programların nasıl kullanılabileceğinin izahı amacıyla,
 • Müşterilerle olan ilişki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Çağrı merkezleri ve uzaktan sağlanan destek hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla,
 • İnternet sitelerimiz üzerinde ziyaretçilerin tecrübelerini iyileştirebilmek, taleplerini ve sorunlarını tespit edebilmek ve arama sonuçlarını hızlandırabilmek amacıyla çerez yönetimi (Detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfasına göz atın.)
 • Ticari faaliyetleri yürütmeye devam edebilmek amacı ile iletişim bilgilerinin güncellenebilmesi ve bu güncel bilgilerin ilgili kurumlar, topluluk şirketleri, yüklenicileri ve/veya tedarikçilere bildirilebilmesi amacıyla,
 • İş süreçlerini analiz edebilmek, ürünlerin ve hizmetlerin süreçlere uygun hale getirilebilmesi ve öneri, istek ya da raporlar doğrultusunda iyileştirilebilmesi, sizler tarafından yapılabilecek olası bir şikayet durumunda şikayet incelenmesi ve yanıtlanması amacıyla,
 • Yanlış ödeme yapılması durumunda ödemenin iade işlemlerinin yürütülebilmesi ve bu iade durumlarının platform tarafından görüntülenebilmesi amacıyla,
 • Müşterilerin memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Tahsilat takip işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla,
 • Kullanıcı deneyiminin iyileştirilebilmesi amacıyla,
 • Sosyal medya platformları ve kurumsal iletişim sürecinin planlanabilmesi ve icra edilebilmesi amacıyla,
 • Pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Yeni ürünler veya hizmetler, mevcut ürünler veya hizmetlerdeki değişimler ile kampanyalar ve promosyonlar hakkında tarafınızın bilgilendirilebilmesi amacıyla,
 • Üçüncü şahısların platform uygulamalarına davet edilebilmesi amacıyla,
 • Potansiyel ve mevcut müşterilere e-mail yolu ile bülten gönderilebilmesi amacıyla,
 • İnternet sitesi aracılığı ile bilgi talebinde bulunan şahıslara gerekli bilgilendirmenin yapılabilmesi amacıyla,
 • Olası bir problem söz konusu olduğunda müşteri hesaplarının takip işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla,
 • İş ortağı şirketler üzerinden belirlenen süreli ya da sürekli çalışan temin edilebilmesi amacıyla,
 • İş ortakları memnuniyetinin sorgulanabilmesi amacıyla,
 • İş faaliyetlerinin yönetilebilmesi, yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi, iş sürekliliği sağlanabilmesi faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Yazılımların ve sistemlerin güvenliğinin sağlanabilmesi ve bilgi güvenlik süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla,
 • Etkinliklerin ve organizasyonların düzenlenebilmesi amacıyla,
 • Yasal prosedürlere uyum sağlanabilmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileri, aşağıda belirtmiş olduğumuz otomatik ve otomatik olmayan bölümler üzerinden toplamaktayız:

 • E-mail, Kısa mesaj aracılığıyla,
 • Telefon, Faks aracılığıyla,
 • Fiziksel formlar aracılığıyla,
 • İnternet sitesi aracılığıyla,
 • Uzaktan erişim sağlayabilen platformlar aracılığıyla,
 • Kargo, kurye ya da posta hizmeti aracılığıyla,
 • Yüz yüze yapılan görüşme aracılığıyla,
 • Diğer bağımsız fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla.

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel veriler; KVKK’nın 5. maddesi uyarınca belirtilmiş olan kanunda açık olarak ön görülmesi, tarafımız ile sizin arasındaki sözleşmelerin kurulabilmesi ve ifası için gerekli olması, tarafımızın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafımızın hakkını tesis edebilmesi, savunabilmesi ve koruyabilmesi için zorunlu olması, tarafımızın meşru menfaatini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunuyor olması hukuki gerekçelerine dayalı olacak şekilde işlenmektedir.

Özel nitelik taşıyan kişisel veriler; KVKK’nın 6. maddesi uyarınca belirtilmiş olan ilgili şahsın açık rızasının bulunması durumu, kanunlarda öngörülmüş olması, sağlık durumuna ilişkin verilerle ilgili sağlık hizmet ve finansman çalışmalarının planlanabilmesi ve yönetilebilmesi amacı ile, sır saklama mecburiyeti altında olan kişi veya yetkili kurum ve kuruluşlar aracılığı ile işlenebilmesi hukuki sebeplerine dayanak olacak şekilde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca belirtilmiş olan hukuki sebepler gereğince çeşitli kişisel veriler, yukarıda belirtilmiş olan amaçların  da dahil olması üzerine;

 • Ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi, satış, pazarlama, destek olarak yurt içi ve yurtdışı iş ortaklarına
 • Kargo takip hizmetinin verilebilmesi amacıyla kargo şirketlerine,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve adli veya idari kurumlardan gelen talep ve denetim doğrultusunda bilgi talep edilmesi ve olası uyuşmazlık durumunda gerekli hukuksal aksiyonların alınabilmesi amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Satış faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla topluluk şirketlerine,
 • Hissedarlara,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi ve adli veya idari kurumlardan gelebilecek talepler ve denetimler doğrultusunda bilgi talebi olması ve olası uyuşmazlık durumunda gereken hukuki aksiyonların gerçekleştirilebilmesi amacıyla hukuken yetkili gerçek veya özel tüzel kişilere aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereğince kişisel verilere ilişkin aşağıda yazılan haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel veriler işlenmiş ise bununla alakalı bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenim amacını ve verilerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenme durumunda bu verilerin düzeltilmesini isteyebilir ve bu kapsam dahilinde yapılmış olan işlemin kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü kişiye bildirilmesini isteyebilir,
 • 6698 sayılı KVKK ile ilgili olan diğer kanun maddelerine uygun şekilde işlenmiş olmasına rağmen, saklanmasını gerektiren nedenlerin ortadan kalkmış olması hâlinde kişisel verilerin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsam dahilinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarılmış olduğu üçüncü şahıslara bildirilmesini isteyebilir,
 • İşlenilmiş olan verilerin münhasıran var olan sistemler aracılığı ile analiz işleminin yapılması suretiyle aleyhinizde bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
 • Kişisel verilerinizin kanunda belirtilen şekillere aykırı şekilde işlenmiş olması sebebiyle zarara uğrama durumu ortaya çıkması halinde bu zararın karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Bu haklarla alakalı talepleri internet sitemiz üzerindeki başvuru formu aracılığı ile gönderebilirsiniz. Başvuru yapıldığı takdirde gereken işlem ücretsiz bir şekilde yapılacaktır. Ancak istenilen işlemin ekstra bir maliyet gerektirmesi durumunda, KVKK kurulunca belirlenmiş olan tarifede esas alınarak ücret başvurucudan talep edilebilecektir.